สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

บทความ/ข่าวกิจกรรม


หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน อายุรเวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน อายุรเวชพันธุศาสตร์
Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Medical Genetics

ดาวน์โหลด หลักสูตรประกาศนียบัตร Medical Genetics