สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

ตำแหน่งนายก
Name: Thanyachai Sura
(นายแพทย์ธันยชัย สุระ)
Current Office: Medical Genetics and Molecular Medicine unit, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University,Thailand
Telephone: 0-2201-1374 ,0-2245-5707
Email: thayachai.sur@tmgga.org
ตำแหน่งอุปนายก
Name:      Duangrurdee Wattanasirichaigoon
     (แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล)
Current Office:      Div. of Medical Genetics, Department of Pediatrics
     Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
     270 Rama 6 Rd, Bangkok, Thailand 10400
Telephone:      02-201-2782; Fax 02-201-2783
Email:      duangrurdee.wat@tmgga.org
Publication:      https://www.researchgate.net/profile/Duangrurdee_Wattanasirichaigoon
ตำแหน่งเลขานุการ
Name:      Jakris Eu-ahsunthornwattana
     (นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา)
Current Office:      Division of Medical Genetics, Department of Medicine
     Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
     Rama VI Road, Ratchatevee, Bangkok, Thailand, 10400
Telephone:      02 201 1518 ext 119
Email:      jakris.eua@tmgga.org
Publication:      https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25635318500
ตำแหน่งเหรัญญิก
Name:      Natini Jinawath
     (แพทย์หญิงณฐินี จินาวัฒน์)
Current Office:      -
     
     
Telephone:      -
Email:      natini.jin@tmgga.org
       
ตำแหน่งปฏิคม
Name:      Atchara Tunteeratum
     (แพทย์หญิงอัจฉรา ธัญธีรธรรม)
Current Office:      Division of Medical Genetics, Department of Medicine
     Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
     Rama VI Road, Ratchatevee, Bangkok, Thailand, 10400
Telephone:      02-2011374
Email:      atchara.tun@tmgga.org
       
ตำแหน่งวิชาการ
Name:      Prasit Phowthongkum
     (นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ)
Current Office:      Division of Medical Genetics and Genomics,
     Department of Medicine, Faculty of Medicine,
     Chulalongkorn University
Telephone:      -
Email:      prasit.pho@tmgga.org
Publication:      https://orcid.org/0000-0003-2665-6668
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
Name:      Thipwimol Tim-Aroon
     (แพทย์หญิงทิพยวิมล ทิมอรุณ)
Current Office:      Division of Medical Genetics, Department of Pediatrics,
     Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol university
     270 Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok Thailand 10400
Telephone:      02-201-2782-3
Email:      thipwimol.tim@tmgga.org
Publication:      https://www.researchgate.net/profile/Thipwimol_Tim-Aroon/publications
ตำแหน่งนายทะเบียน
Name:      Donniphat Dejsuphong
     (นายแพทย์ดลนิภัทร เดชสุพงศ์ )
Current Office:      Section for Translational Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
     270 Rama VI Rd., Ratchatewi, Bangkok 10400, Thailand
     
Telephone:      (66)-2-201-0116
Email:      donniphat.dej@tmgga.org
Publication:      https://orcid.org/0000-0001-8367-9415
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Pornprot Limprasert
     (นายแพทย์พรพรต ลิ้มประเสริฐ)
Current Office:      Faculty of Medicine, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang,
     Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
     
Telephone:      0-2329-8000 Ext 2311
Email:      pornprot.lim@tmgga.org
Publication:      https://publons.com/researcher/2911149/pornprot-limprasert/publications/
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Chanin Limwongse
     (นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์)
Current Office:      -
     
     
Telephone:      -
Email:      chanin.lim@tmgga.org
       
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Manop Pithukpakorn
     (นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร)
Current Office:      Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
     2 Wang Lang Rd, Bangkoknoi, Bangkok, Thailand, 10700
     
Telephone:      02-419-2727, 02-418-3565
Email:      manop.pit@tmgga.org
Publication:      https://orcid.org/0000-0003-3611-5718
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Surakameth Mahasirimongol
     (นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล)
Current Office:      -
     
     
Telephone:      -
Email:      surakmeth.mah@tmgga.org
       
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Kanya Suphapeetiporn
     (แพทย์หญิงกัญญา ศุภปีติพร)
Current Office:      Department of Pediatrics,
     Faculty of Medicine
     Chulalongkorn University Bangkok, Thailand 10330
Telephone:      02-256-4911
Email:      kanya.sup@tmgga.org
       
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Kitti Buranawuti
     (นายแพทย์กิตติ บูรณวุฒิ)
Current:      Medical Genetics Division
Office:      Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital
     Ratchavithi Street, Ratchathevi, Bangkok, Thailand, 10400
Telephone:      02-354-3984
Email:      kitti.bur@tmgga.org
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Chulaluck Kuptanon
     (แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ คุปตานนท์)
Current Office:      -
     
     
Telephone:      -
Email:      chulaluck.kup@tmgga.org
       
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Boonchai Boonyawat
     (นายแพทย์บุญชัย บุญวัฒน์)
Current Office:      -
     
     
Telephone:      -
Email:      boonchai.boo@tmgga.org
       
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Kitiwan Rojnueangnit
     (แพทย์หญิงกิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์)
Current Office:      Department of Pediatrics,
     Faculty of Medicine, Thammasat University
     99 Moo 18 Patholyothin Road, Pathumthani 12120, Thailand
Telephone:      662 926 9514
Email:      kitiwan.roj@tmgga.org
       
ตำแหน่งกรรมการกลาง
Name:      Khunton Wichajarn
     (นายแพทย์กุณฑล วิชาจารย์)
Current Office:      Faculty of Medicine, Khon Kaen University,
     Mittrapap Rd. Khon Kaen, Thailand, 40002
     
Telephone:      043-363012
Email:      khunton.wic@tmgga.org