สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

สมาชิก


สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภทคือ
 1. สมาชิกสามัญ คือ เป็นแพทย์ที่จบการศีกษาเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์
 2. สมาชิกสมทบ คือ แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย โดยไม่จำกัดสาขาวิชา เป็นผู้มีความสนใจในงาน และวิชาการด้านเวชพันธุศาสตร์
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรต หรือ ทรงคุณวุติ หรือ ผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุกยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
 5. ผู้สมัครสมาชิกสามัญต้องเป็นเป็นแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์
 6. ผู้สมัครสมาชิกสมทบต้องเป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย
ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
 1. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบจะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงตลอดชีพ 500.-บาท
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
การสมัครสมาชิก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ดาวน์โหลดใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ของสมาคม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งมาที่ Email: register@tmgga.org

ใบสมัครสมาชิกสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ [PDF]
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ [Word]