สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์


  • ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์
  • ส่งเสริมการศึกษาผลกระทบทางสังคม จริยธรรม และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์
  • สนับสนุนพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีเวชปฏิบัติที่ก้าวหน้าอย่างเหมาะสมในด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม และจริยธรรม
  • ส่งเสริมงานด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์เวชพันธุศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในบริบทประเทศไทย และสนับสนุนการเพิ่มการผลิตผู้ปฏิบัติงานในสาขาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์
  • สนับสนุนกิจกรรมและความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์
  • แพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหน้กถึงผลของปัจจัยทางพันธุกรรมต่อสุขภาพ และได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม
  • ดำเนินงานการกุศลและจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้สนับสนุนการเผยแพร่วิชาการด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม
  • ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด