สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

บทความ/ข่าวกิจกรรม


ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ ปี 2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2565

รศ.นพ.ธันยชัย สุระ นายกสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมและการดาเนินประชุมวิชาการตลอดวัน

การสัมมนา เรื่อง Genetic Counselor นอกจากนี้มีการอภิปรายหมู่หลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจทั้งสิ้น โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากหลายสาขาวิชา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมและเสวนาในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับข้อมูลและแนวคิดที่มีประโยชน์ และสามารถนาไปปรับใช้ในอนาคตได้ต่อไป

Luncheon Symposium เรื่อง Gaucher’s Disease โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เสวนา และรับฟังข้อคิดเห็น หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม Genetic Counseling รุ่นที่ 1 (กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2565) พร้อมทั้งการปฎิบัติงาน หลังจากฝึกอบรม งาน Genetic Counselor ครั้งที่ 1 ของสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์