สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

บทความ/ข่าวกิจกรรม


The 6th Asian Congress on Inherited Metabolic Diseases March 22nd-24th, 2023 at Arnoma Grand Bangkok, Thailand

The 6th Asian Congress on Inherited Metabolic Diseases

March 22nd-24th, 2023 at Arnoma Grand Bangkok, Thailand

Congress Secretariat: Birth Defects Association (Thailand)

Room 405, Kosol Bldg, Siriraj Hospital, 2 Pranok Rd, Bangkoknoi, Bangkok, Thailand 10700

Tel: (66) 81-701-8345 E-mail: acimd2023@gmail.com

https://www.acimd2023.org/home