สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

บทความ/ข่าวกิจกรรม


สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (Medical Genetics and Genomics Association, MGGA) ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน เพื่อการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิดด้วย (Tandem mass spectrometry)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน เพื่อการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิดด้วย (Tandem mass spectrometry)

    ด้วยสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน เพื่อการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิดด้วย (Tandem mass spectrometry) ดังรายนามต่อไปนี้

ที่ปรึกษา

  1. ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ศ.ดร.พญ. กัญญา ศุภปีติพร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ศ.นพ. ประชา นันท์นฤมิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธาน

  1. รศ.นพ. นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

  1. พญ. จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
  2. รศ.พญ. ทิพยวิมล ทิมอรุณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. รศ.พญ. กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. ผศ.นพ. กุณฑล วิชาจารย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. พ.ต.นพ. ทิม เพชรทอง  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  6. พญ.พัชรินทร์ ถนอมสิงห์  กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566

เอกสารแนบ