สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

บทความ/ข่าวกิจกรรม


การรับประกาศนียบัตร การฝึกอบรม "ผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2565-2566"

ขอเชิญชวน “ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ (Genetics Counselling)” เข้าร่วมกิจกรรมการรับประกาศนียบัตร "ผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2565-2566" ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ สภาการพยาบาล เวลา 08.00-10.00 น.


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: https://forms.gle/YzrCDdQGxx47fgxw6


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website: https://tmgga.org
E-mail: contact@tmgga.org
โทร: 02-201-1374