สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

บทความ/ข่าวกิจกรรม


เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 (รามาธิบดีรุ่นที่ 3)"

ทางสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมมิกส์ทางการแพทย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetics Counselling) ได้รับอนุมัติจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 (รามาธิบดีรุ่นที่ 3) เพื่อประกาศนียบัตรผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจาก แพทยสภา สภาพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาทันตแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ จะเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 จำนวน 20 ท่าน ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 16 สิงหาคม พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรม

**หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25667

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางเว็บไซต์สมาคม https://tmgga.org

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website: https://tmgga.org
E-mail: mgga.thai@gmail.com, contact@tmgga.org
โทร: 02-201-1374
สมัครออนไลน์ผ่านทาง QR Code หรือ https://forms.gle/uiabdv7p8gxDAda88

ดาวน์โหลด หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔