สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

HOT ISSUE


วัตถุประสงค์


ส่งเสริมงานด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์เวชพันธุศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในบริบทประเทศไทย และสนับสนุนการเพิ่มการผลิตผู้ปฏิบัติงานในสาขาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์

สนับสนุนพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีเวชปฏิบัติที่ก้าวหน้าอย่างเหมาะสมในด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม และจริยธรรม

ติดต่อ


สำนักงานใหญ่สมาคม
เลขที่ 148/856 ซอยรามคำแหง 190
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
contact@tmgga.org

บทความ/ข่าวกิจกรรม

สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (Medical Genetics and Genomics Association, MGGA) ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน เพื่อการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิดด้วย (Tandem mass spectrometry)

หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คาปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)

The 68th Annual Meeting of the Japan Society of Human Genetics on 11-14th, 2023 at Toshi Center Hotel Tokyo/ Zenkoku Toshi Kaikan, Japan

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์

The 6th Asian Congress on Inherited Metabolic Diseases March 22nd-24th, 2023 at Arnoma Grand Bangkok, Thailand

เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)"

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ ปี 2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2565

4th APSHG Summer School 21-22 October 2022 Bangkok, Thailand

Guideline for Fabry Disease Diagnosis /Investigations/Confirmation

BEST 4th APSHG 2022 SUMMER SCHOOL GENETICS AND GENOMICS IN MEDICINE 21ST -22ND OCTOBER 2022 ABSTRACTS AWARDS

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ 2565

20 ตุลาคม 2565

2022 SUMMER SCHOOL: GENETICS AND GENOMICS IN MEDICINE

21-22 October 2022, Bangkok, Thailand