สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

HOT ISSUE


วัตถุประสงค์


ส่งเสริมงานด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์เวชพันธุศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในบริบทประเทศไทย และสนับสนุนการเพิ่มการผลิตผู้ปฏิบัติงานในสาขาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์

สนับสนุนพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีเวชปฏิบัติที่ก้าวหน้าอย่างเหมาะสมในด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม และจริยธรรม

ติดต่อ


สำนักงานใหญ่สมาคม
เลขที่ 148/856 ซอยรามคำแหง 190
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
contact@tmgga.org

บทความ/ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์

แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานพัฒนาโครงการสร้างฐานข้อมูลของผู้ป่วยในโรค Neurofibromatosis type 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ (รามาธิบดีรุ่นที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 (รามาธิบดีรุ่นที่ 3)"

เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 (รามาธิบดีรุ่นที่ 3)"

สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (Medical Genetics and Genomics Association, MGGA) ประกาศที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะบรรณาธิการ ในการจัดทำหนังสือ “การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์: Practical Guide”

สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (Medical Genetics and Genomics Association, MGGA) ประกาศที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน เพื่อการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิดด้วย (Tandem mass spectrometry) (เพิ่มเติมรายชื่อ)

กิจกรรมการรับประกาศนียบัตร "ผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น" ประจำปี 2565-2566

การรับประกาศนียบัตร การฝึกอบรม "ผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2565-2566"

สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (Medical Genetics and Genomics Association, MGGA) ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน เพื่อการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิดด้วย (Tandem mass spectrometry)

หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คาปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)

The 68th Annual Meeting of the Japan Society of Human Genetics on 11-14th, 2023 at Toshi Center Hotel Tokyo/ Zenkoku Toshi Kaikan, Japan