สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ)
Medical Genetics and Genomics Association (MGGA)

ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าในการดูแลรักษา และป้องกันโรคพันธุกรรมอย่างเหมาะสม

บทความ/ข่าวกิจกรรม


เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)"

ทางสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมมิกส์ทางการแพทย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 ของหลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetics Counselling) ของภาคีสภาวิชาชีพ 5 สาขา จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 มกราคม พ.ศ.2566 จำนวน 14 ท่าน ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 4 เดือน (ภาคทฤษฎี 2 เดือน และภาคปฏิบัติ 1 เดือน)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรม

ดาวน์โหลด PDF

ดาวน์โหลด WORD

**หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website: https://tmgga.org
E-mail: contact@tmgga.org โทร: 02-201-1374